Asortyment

 • alarm
  Szybka wysyłka
  zamówień
 • security
  Bezpieczeństwo
  transakcji
 • history
  Bezproblemowe zwroty
  produktów
 • directions_bike
  Wieloletnie
  doświadczenie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności e-sklepu www.ultrabike.pl 

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych informacji jest najwyższym priorytetem naszej Spółki. W związku z prowadzoną przez nas działalnością mamy poczucie szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. 

W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Duloo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Gdańska 128, 85 – 021 Bydgoszcz, KRS:0000814928, NIP: 9671431631, REGON: 384904669 zwanego dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem 

    • e-mail: sklep@ultrabike.pl 

    • adres: ul. Objazdowa 1, 85 – 882 Bydgoszcz 

    • telefon: (+48) 531 545 337

Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować na adres e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Spółkę, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania danych 

    1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).

    2. Przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia w sklepie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)

    3. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzani jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

    4. Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)

    5. Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)

    6. Wysyłanie informacji o treści handlowej (newsletter). Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. (RODO art. 6 ust. 1 lit. A)

Kategorie danych jakie przetwarzamy 

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem strony www.ultrabike.pl podają Państwo dobrowolnie lecz są one niezbędne do wykonania naszych usług np. odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji zmówienia i wysyłki zamówionego newsletteru. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na naszej stronie jest niezbędny do realizacji usług i tak:

    • Dane kontaktowe i teleadresowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz do realizacji zamówienia dokonanego w e-sklepie tj.: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

    • Dane identyfikacyjne, adresowe i w przypadku wystawiania faktur VAT numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.

    • Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika- służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.

Okres przetwarzania danych

W celu zapewnienia naszym klientom i kontrahentom praw i wolności gwarantowanych w RODO określiliśmy podstawy prawne i czas przechowywania poszczególnych kategorii danych w zależności od celu ich przetwarzania i tak, przechowujemy Państwa dane zgromadzone:

    • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura, 

    • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji,

    • w celu rozpatrywania reklamacji – 24 miesiące,

    • w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody,

    • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

Prawa osób, których dane dotyczą

    • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

    • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

    • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl). 

W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: sklep@ultrabike.pl . Zachęcamy również do uprzedniego kontaktu w przypadku chęci wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

    • Podmiot świadczący usługi hostingu i administrowania stroną www; 

    • Podmiot dostarczający system informatyczny wspomagający działanie e- sklepu; 

    • Podmioty świadczące usługi transportowe tj. DPD, Inpost;

    • Dostawcy płatności elektronicznych tj: PayNow oraz Przelewy24;

    • Bank prowadzący rachunek Administratora, 

z którymi Administrator zawarł stosowane umowy i porozumienia w celu ochrony danych osobowych swoich klientów i kontrahentów. 

Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

    • Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych

    • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

    • Notyfikacja naruszeń;

    • Retencja danych;

    • Rejestr czynności przetwarzania danych;

    • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

    • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta. 

Regulamin korzystania z Facebook.pl  https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870  

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawianie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Administrator staje się również administratorem Waszych danych osobowych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jakie są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi produktami i usługami. 

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą swój adres e-mail lub inne dane, które będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić portale  społecznościowe. Prosimy mieć na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.ultrabike.pl mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z oferty sklepu www.ultrabike.pl .

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Co do zasady administrator nie profiluje i nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony (IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pliki Cookie

Strona www.ultrabike.pl używa plików cookie, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb użytkowników strony, w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. Stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

Strona www.ultrabike.pl wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

dostosowania zawartości strony www.bamboli.pl do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób użytkownik korzysta ze  korzysta ze strony www.ultrabike.pl co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. 

Dane zawarte w cookie będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników na stronie www.ultrabike.pl .

W celu analizy ruchu na stronie, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:

Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony www.ultrabike.pl i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym.

Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie www.ultrabike.pl.

Dane zawarte w cookie nie są łączone przez Administratora strony z przekazanymi przez użytkownika danymi osobowymi.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach. 

Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.

Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.ultrabike.pl,

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

Użyte definicje 

Polityka prywatności – niniejszy dokument

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się pośrednio do osoby fizycznej, którą można na ich podstawie zidentyfikować.

Administrator danych osobowych – Administratorem strony jest Duloo Sp. z o.o. Sp. K.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca bezpośredni, bezpłatny kontakt tekstowy użytkownika strony z Administratorem.

Odbiorca danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest strona trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 

Data aktualizacji dokumentu 26.05.2021r